Privacy policy

Phòng đôi 2 giường/4 người
 • Type of room : Phòng đôi 2 giường/4 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Gia Khánh - ven biển Đà Nẵng
 • Area : Quận Sơn Trà
Phòng đơn không có cửa sổ/1 - 2 người
 • Type of room : Phòng đơn không có cửa sổ/1 - 2 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Gia Khánh - ven biển Đà Nẵng
 • Area : Quận Sơn Trà
Phòng đôi 2 giường/ 2-3 người
 • Type of room : Phòng đôi 2 giường/ 2-3 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Gia Khánh - ven biển Đà Nẵng
 • Area : Quận Sơn Trà
Phòng đơn có cửa sổ/ 1 - 2 người
 • Type of room : Phòng đơn có cửa sổ/ 1 - 2 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Gia Khánh - ven biển Đà Nẵng
 • Area : Quận Sơn Trà
Phòng đôi 2 giường/4 người
 • Type of room : Phòng đôi 2 giường/4 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Drana - gần sân bay Đà Nẵng
 • Area : Quận Hải Châu
Phòng đôi 2 giường/ 2-3 người
 • Type of room : Phòng đôi 2 giường/ 2-3 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Drana - gần sân bay Đà Nẵng
 • Area : Quận Hải Châu
Phòng đơn 1 giường/1 người
 • Type of room : Phòng đơn 1 giường/1 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Drana - gần sân bay Đà Nẵng
 • Area : Quận Hải Châu
Phòng đơn 1 giường/2 người
 • Type of room : Phòng đơn 1 giường/2 người
 • Room price :
 • Hotel : Khách sạn nhà nghỉ Drana - gần sân bay Đà Nẵng
 • Area : Quận Hải Châu
Click Viewmore